Behandelingen

Individuele gesprekstherapie

Wij bieden verschillende vormen van individuele gesprekstherapie:

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT): in een cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden besproken en behandeld
  • Traumatherapie zoals EMDR en TF-CBT: dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende en traumatiserende ervaring
  • Inzichtgevende psychotherapie: het doel van inzichtgevende psychotherapie is om meer inzicht te verschaffen in het ontstaan, begrijpen en het beter kunnen leren voorkomen van psychische problemen
  • Emotieregulatietherapie o.a. VERS-training: jongeren leren hoe ze beter om kunnen gaan met dagelijkse stress en hun psychische kwetsbaarheid
  • Schematherapie: richt zich op mensen met langdurige problematiek (bv. herhaalde depressies) of persoonlijkheidsproblematiek

Systeembehandeling

Het voornaamste kenmerk van een systeembehandeling is dat belangrijke naasten zoals de ouders, verzorgers, broer(s) of zus(sen) betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en wordt gekeken naar hoe te leiden naar een verbetering hiervan.

‘Brussen’ behandeling (preventie)

Tijdens de behandeling in de SGGZ wordt ook aandacht geschonken aan de psychische gezondheid van ouders, verzorgers, broers en zussen (‘brussen’) van de kinderen/jongeren die bij ons in behandeling zijn. Ter preventie van het ontstaan van psychische klachten kunnen gesprekken met hen gevoerd worden, mocht hier aanleiding voor zijn.

Ouderbegeleiding

Hierbij wordt door onze gedragswetenschappers (orthopedagoog of psycholoog) met ouders meegedacht – en waar nodig geadviseerd – over de problemen waar zij tegenaan lopen bij de opvoeding van hun kind.

Psycho-educatie

Tijdens de psycho-educatie wordt uitleg gegeven over het ziektebeeld aan het kind, de jongere, ouders en/of verzorgers. Daarnaast kan ook uitleg gegeven worden aan broer, zus, opa, oma, leerkracht, oppas, etc.

Schooladvisering

In samenspraak met ouders kan een schoolgesprek gepland worden, waarbij de diagnose besproken wordt en schooladvisering mogelijk is, met als doel het verbeteren van het functioneren op school.

Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG)

Dit is een specialistische behandeling van 6 maanden waarbij de gezinsbehandelaar 1 à 2 keer per week bij het gezin thuis komt.

Langdurige Psychiatrische Gezinsbehandeling (LPG)

Dit betreft een specialistische behandeling van onbeperkte tijd, waarbij de gezinsbehandelaar bij het gezin thuis komt. De frequentie van de behandeling hangt af van de noodzaak en wens van het gezin.

Psychomotorische Therapie (PMT)

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie, waarin gebruik wordt gemaakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen in onze PMT-gymzaal. Er is zowel individuele-, groeps- als gezinspsychomotorische therapie mogelijk.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om het gedrag van een kind beter te leren begrijpen en het kind daarbij te helpen. O.a. de Sherborne therapie is een methodiek die wij daarvoor gebruiken.

Medicamenteuze behandeling

Medicamenteuze behandelingen worden uitgevoerd door de psychiaters, artsen en medicatieverpleegkundige volgens de actuele richtlijnen van onze beroepsgroep. Een behandeling met medicatie kan zeer effectief zijn bij langdurige, complexe of forse psychische problemen maar kan ook als toevoeging naast een andere vorm van behandeling bijzonder helpend zijn. Medicijnen kunnen er voor zorgen dat bepaalde gedragsproblemen draaglijker worden voor zowel het kind als de omgeving. Daarnaast volgen wij tijdens de medicatiecontroles het ontwikkelingsbeeld van het kind op, geven wij zo nodig leefstijladviezen en verrichten daarbij behorende lichamelijke controles. Op indicatie kan soms ook een aanvullend onderzoek plaatsvinden in het ziekenhuis (bv. hartfilmpje, bloedonderzoek of ander aanvullend onderzoek). Wij stemmen dit dan voor u af met de huisarts en/of medisch specialist.

Agressieregulatietraining

Tijdens de agressietraining, ook wel genoemd KLT (Korte Lontjes Training) staan we stil bij verschillende vormen van agressie en boosheid. We kijken naar de mechanismen achter de oplopende spanningen en hoe daar (anders) mee om te gaan. Deze training kan zowel individueel als in een groepje aangeboden worden. De frequentie van de behandeling hangt af van de hulpvraag. Deze varieert meestal tussen de 4 tot 6 sessies. Er kan ook uitleg gegeven worden aan andere leden van het gezin.

 

Wij werken volgens de Multidisciplinaire richtlijnen en standaarden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie