Specialistische GGZ

Specialistische GGZ = SGGZ

GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg

Een behandeling binnen de SGGZ start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Het gaat dan om ernstigere, complexe problematiek met vaak invloed op het sociaal -, schoolse -en/of het gezinsfunctioneren waarbij de problemen, ook na een optimale behandeling, niet altijd helemaal over gaan. In de SGGZ behandelen we vaak problemen vanuit meerdere deskundigheidsgebieden (multidisciplinair)

Jarenlange ervaring

Wij bieden al meer dan 10 jaar vanuit onze praktijk Specialistische GGZ ( SGGZ) zorg aan kinderen, adolescenten en jong volwassenen en soms ook aan hun ouders

Intake

Iedere behandeling start met een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om te achterhalen waar de problemen vandaan komen, zodat er vervolgens een diagnose (= verklaring voor het gedrag) gesteld kan worden.  Het intakegesprek wordt gevoerd met dezelfde psychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of arts die de gehele behandeling de regie over de behandeling blijft voeren. Hierdoor heeft u van begin tot eind te maken met een vertrouwd gezicht

Allereerst praat de onderzoeker met zowel u als uw kind. Vervolgens spreekt hij meestal u en uw kind apart van elkaar

Regelmatig komt het voor dat ouders of het betrokken kind tijdens de intake iets onder vier ogen willen bespreken. Alle varianten zijn mogelijk. In principe wordt dit van tevoren in overleg bepaald of wordt dit tijdens de intake duidelijk. Indien de psychiater de intaker is dan zal bij uw kind altijd een psychiatrisch onderzoek verricht worden. Eveneens wordt er uitgebreid gesproken met de ouders

1-dagsdiagnostiek

Gewoonlijk wordt de intake in 1 dagdeel afgerond; het onderzoek duurt daarom ongeveer 2,5 uur

Adviesgesprek

Aan het einde van het intakegesprek zal de diagnose met u en uw kind besproken worden. In een aantal situaties kan het voorkomen dat na dit intakegesprek er toch meer onderzoek nodig blijkt. Dan maken we vervolgafspraken met u voor de aanvullende onderzoeken en daarna plannen we het adviesgesprek. In dit adviesgesprek bespreken we de diagnose met u en uw kind. Nadat de diagnose met u is besproken doen we een voorstel voor de behandeling

Behandelplan

In overleg met u stellen we een behandelovereenkomst op waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd

Multidisciplinaire behandeling binnen de SGGZ

Indien kinderen een individueel behandeltraject ingaan zullen ouders/verzorgers actief bij de behandeling worden betrokken. Vaak is er sprake van een meersporenbeleid waarbij naast de individuele behandeling van het kind ook ouderbegeleiding of gezinsbehandeling plaatsvindt. Ook kan er afstemming met school worden gezocht en zo nodig medicatie worden voorgeschreven. De therapiecontacten zijn meestal 45 minuten en vinden 1 à 2 wekelijks plaats

Vaste evaluatiemomenten

De voortgang en effectiviteit van de behandeling zullen regelmatig in het team en met kind of ouders/verzorgers worden geëvalueerd

Verwijzer informeren

Na de intakefase sturen we een brief naar uw verwijzer (en de huisarts indien dit niet de verwijzer is) tenzij u hier bezwaar tegen maakt