Specialistische GGZ

Specialistische GGZ = SGGZ

GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg.

Een behandeling binnen de SGGZ start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Het gaat dan om ernstigere, complexe problematiek met vaak invloed op het sociaal -, schoolse -en/of het gezinsfunctioneren waarbij de problemen, ook na een optimale behandeling, niet altijd helemaal over gaan. In de SGGZ behandelen we vaak problemen vanuit meerdere deskundigheidsgebieden (multidisciplinair).

Jarenlange ervaring

Vanuit onze praktijk bieden wij al meer dan 10 jaar Specialistische GGZ (SGGZ) zorg aan kinderen, adolescenten en jongvolwassenen en soms ook aan hun ouders.

Intake

Iedere behandeling start met een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om te achterhalen waar de problemen vandaan komen, zodat er vervolgens een diagnose (= verklaring voor het gedrag) gesteld kan worden. Het intakegesprek wordt gevoerd met dezelfde psychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of arts die de gehele behandeling de regie over de behandeling blijft voeren. Hierdoor heeft u van begin tot eind te maken met een vertrouwd gezicht.

Allereerst praat de onderzoeker met zowel u als uw kind. Vervolgens spreekt hij meestal u en uw kind apart van elkaar.

Regelmatig komt het voor dat ouders of het betrokken kind tijdens de intake iets onder vier ogen willen bespreken. Alle varianten zijn mogelijk. In principe wordt dit van tevoren in overleg bepaald of wordt dit tijdens de intake duidelijk. Indien de psychiater de intaker is dan zal bij uw kind altijd een psychiatrisch onderzoek verricht worden. Eveneens wordt er uitgebreid gesproken met de ouders.

1-dagsdiagnostiek

Gewoonlijk wordt de intake in 1 dagdeel afgerond; het onderzoek duurt daarom ongeveer 2,5 uur.

Adviesgesprek

Aan het einde van het intakegesprek zal de diagnose met u en uw kind besproken worden. In een aantal situaties kan het voorkomen dat na dit intakegesprek toch meer onderzoek nodig blijkt. Dan worden vervolgafspraken voor aanvullende onderzoeken met u gemaakt en daarna wordt het adviesgesprek ingepland. In dit adviesgesprek wordt de diagnose met u en uw kind besproken. Nadat de diagnose met u is besproken wordt een voorstel voor de behandeling gedaan.

Behandelplan

In overleg met u wordt een behandelovereenkomst opgesteld, waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Multidisciplinaire behandeling binnen de SGGZ

Indien kinderen een individueel behandeltraject ingaan zullen ouders/verzorgers actief bij de behandeling worden betrokken. Vaak is er sprake van een meersporenbeleid waarbij naast de individuele behandeling van het kind ook ouderbegeleiding of gezinsbehandeling plaatsvindt. Ook kan er afstemming met school worden gezocht en zo nodig medicatie worden voorgeschreven. De therapiecontacten zijn meestal 45 minuten en vinden 1 à 2 wekelijks plaats.

Vaste evaluatiemomenten

De voortgang en effectiviteit van de behandeling zullen regelmatig in het team en met kind of ouders/verzorgers worden geëvalueerd.

Verwijzer informeren

Na de intakefase wordt een brief naar uw verwijzer (en de huisarts indien dit niet de verwijzer is) gestuurd, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.